Regulamin serwisu

 

Plik pdf: Regulamin korzystania z internetowego portalu www.wm24.info

Regulamin korzystania z internetowego portalu www.wm24.info.

 

I – Definicje regulaminowe

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

Usługodawca – Reklamowo KBM, Katarzyna Kluba, zam. Królowej Jadwigi 9/18, 14-200 Iława, NIP 744-166-34-43, Regon 280492003, kontakt tel. 505-277-914, e mail: biuro@amrbartosz.pl

 • Użytkownik – podmiot dokonujący wglądu do udostępnianych nieodpłatnie oraz odpłatnie informacji zamieszczonych w w portalu
 • Usługa – polega na dostarczaniu przez Usługodawcę informacji w postaci prezentacji w formie przewidzianej przez Usługodawcę na portalu wm24.info
 • Serwis – baza danych należąca do Usługodawcy, w ramach którego świadczona jest Usługa
 • Opłata – należność przysługująca Usługodawcy od Usługobiorcy z tytułu świadczonej na jego rzecz Usługi w danym okresie abonamentowym
 • Kod dostępu – kod składający się z loginu i hasła, który ma na celu umożliwienie zalogowania się w Serwisie i skorzystania z Usług zarezerwowanych dla Usługobiorcy

II – Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę, w szczególności warunki dostarczania przez Usługodawcę informacji w postaci wprowadzania i prezentowania informacji dotyczących towarów oferowanych przez Usługobiorcę.
 • Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z posiadaną przez siebie bazą danych i w zakresie istniejących możliwości technicznych, a Usługobiorca do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami dobrych obyczajów.
 • Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę wskazanego adresu e-mail do otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144 poz. 1204) w zakresie wynikającym z usługi świadczonej przez Usługodawcę.

 

III – Dostęp do Usługi

 • Usługobiorca otrzymuje dostęp do Usługi PREMIUM w wyniku aktywacji jego w Serwisie. Aktywacja następuje na okres miesiąca, kwartału, półrocza lub całego roku, w zależności na jaki okres opłacił konto PREMIUM usługobiorca. Po upływie wskazanego wyżej okresu dalsze świadczenie Usługi uzależnione jest od złożenia przez Usługobiorcę kolejnego przedłużenia usługi.
 • Zamówienie Usługi następuje po zaakceptowaniu Regulaminu, wypełnieniu formularza zamówienia i zapłatą za usługi przelewem, kartą płatniczą lub za pomocą płatnego SMS PREMIUM.
 • Złożenie zamówienia jest tożsame z zaakceptowaniem postanowień zawartych w Regulaminie, zamówieniu oraz cenniku opłat aktualnych w dniu w którym zamówienie zostało złożone.
 • Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca uaktywnia Usługobiorcę w Serwisie
 • Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez wystawienie faktury VAT o ile usługobiorca jej sobie życzy, niezwłocznie po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty za fakturę.
 • Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji bez podania przyczyn.

IV – Opłaty

 • Opłata za dostęp do strefy PREMIUM wynosi 5 złotych brutto/miesiąc dostępu do całej strefy płatnej do dnia 31.03.2016 r, oraz 10 złotych brutto od dnia 01.04.2016 do całej strefy płatnej.
 • Usługobiorca obowiązany jest do terminowego wnoszenia Opłaty z tytułu świadczonej na jego rzecz Usługi.
 • Usługobiorca wnosi Opłatę na podstawie wystawionej faktury według cennika oraz w terminie przewidzianym na fakturze (w przypadku chęci jej otrzymania).
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego payu.
 • Rozliczenia transakcji SMS PREMIUM przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24.
 • Usługodawca ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z Opłaty za promowanie Serwisu lub innych działań na rzecz Usługodawcy.
 • Usługobiorcy korzystający tylko z serwisu poza PREMIUM nie ponoszą żadnych opłat.

V – Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 • Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy osobistego kodu dostępu. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia go osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaistniałym fakcie. W opisanej sytuacji Usługodawca zdezaktywuje konto, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy nowe konto.
 • Usługobiorca jest obowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych adresowych i innych danych wymaganych do świadczenia Usługi. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.

 

VI – Prawa, obowiązki i zasady odpowiedzialności Usługodawcy

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach modernizacji Serwisu, jednakże łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca
 • Usługodawca nie odpowiada za ewentualne ograniczenia dostępu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Usługodawcy a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego.
 • Usługodawcy przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia Usługi pierwszego dnia okresu, za który Usługobiorca nie dokonał Opłaty.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Usługobiorcę jego osobistego hasła dostępu.
 • Usługodawca ma obowiązek świadczyć Usługę zgodnie z zakresem zamówienia przy zachowaniu należytej staranności.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji i danych przekazanych przez Usługobiorcę.
 • Usługodawca ma prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych wprowadzanych do Serwisu w celach wynikających z aktualnych potrzeb Usługodawcy i Użytkowników, w tym do sporządzania raportów i analiz.

 

VII – Ochrona danych

 • Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgromadzonych w trakcie działalności Serwisu zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 października 1997 r. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji Usługi .
 • Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie w celach marketingowych danych identyfikujących Usługobiorcę w obrocie gospodarczym związanych ściśle z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (między innymi nazwy przedsiębiorcy, adresu siedziby, adresu e-mail, telefonu, faksu), a po procesie aktywacji Usługobiorcy w Serwisie na udostępnianie ich Użytkownikom w postaci zredagowanej charakteryzującej Usługę.
 • Usługobiorca ma prawo i możliwość automatycznego wglądu w swoje dane, o których mowa w pkt. 40 oraz do ich poprawiania i uzupełniania. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wnieść pisemne żądanie o zaprzestanie przetwarzania, wykorzystywania, bądź udostępniania danych. Chyba że dane których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usługi.
 • w celu realizowania płatności dane osobowe będą udostępniane PayU SA, która jest również

Administratorem Danych Osobowych.

 

VIII – Ochrona prawno-karna

 • Serwis jest wyłączną własnością Usługodawcy chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie – „Prawa autorskiego”, „Prawa własności przemysłowej”, „Ustawy o ochronie baz danych” oraz Kodeksu Karnego. Wykorzystywanie Serwisu na dowolnym polu eksploatacji wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Złamanie w/w postanowień będzie skutkowało natychmiastowym doniesieniem do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jak również skierowaniem sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

IX – Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Portal wm24.info, REKLAMOWO KBM, ul. Kościuszki 18A/9, 14-200 Iława lub e-mailem na adres kontakt@wm24.info
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez użytkownika.

X – Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z usługi oraz interoperacyjności treści ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem użytkownika

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym Dostęp do płatnych Sekcji serwisu usługodawcy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, IE 10.0lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.
 2. Przeglądarka użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie Usługodawcy, plików cookie innych firm.
 3. Połączenie z siecią Internet – zalecane łącze ok 5-10 MB/s (pliki wideo)
 4. W celu pobrania i prawidłowego korzystania z Usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego spełniającego następujące wymagania zainstalowania jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, IE 10.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa,Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.
 5. Dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows 7 lub wyższy z przeglądarką Internet Explorer 10.0 lub wyższą;
 6. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;urządzenia końcowego typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6 lub urządzenia końcowego typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;
 7. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 3.1

XI – Postanowienia końcowe

 

 • Usługodawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy
 • Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Usługodawcy. Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronach internetowych Usługi. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu będą natychmiast podawane do wiadomości wszystkim Usługobiorcom Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
 • Jakakolwiek zmiana formy prawnej REKLAMOWO KBM, Katarzyna Kluba oznacza kontynuację świadczenia Usługi przez podmiot będący prawnym następcą REKLAMOWO KBM, Katarzyna Kluba, ponadto zobowiązuje się ona do niezwłocznego powiadomienia Usługobiorcy o zaistniałej zmianie.
 • W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.